Domme om eksklusion af medlemmer
Vestre Landsretsdom d. 03. marts 2006

Dom: Afsagt den 3. marts 2006 af Vestre Landsrets 10. afdeling.

 

 

Landsrettens dom: "Byrettens dom stadfæstes... appelanten skal betale sagens omkostninger for landsretten til indstævnte..."

 

I denne sag var der tale om en havelejer, hvis have var i så misrøgtet en stand, at haveforeningen ad flere omgange havde meddelte hende, at hun skulle bringe dette ulovlige forhold til ophør og bringe haven tilbage i en acceptabel stand.


Til sidst blev havelejeren meddelt en tidsfrist for hvornår haven skulle være sat tilbage i en rimelig stand, da konsekvensen ellers ville være, at havelejerens medlemskab ellers ville blive opsagt.

 

Havelejeren rettede imidlertid ikke ind og blev efterfølgende opsagt, og anlagde herefter sag imod haveforeningen først ved byretten og efterfølgende landsretten.

 

Her endte havelejeren med at tabe sagen, da domstolen fandt, at opsigelsen af hendes medlemskab berettiget, særligt som følge af, at hun "i væsentlig grad har misrøgtet sin have ikke inden for den frist, der blev meddelt hende ved brevet af d. xx xxxx, har bragt haven i behørig stand".

 

Tryk her for at læse den fulde dom.

Havehjørnet

Aktiv i februar

 

14 Jann Cotoneaster brandkjaer 0Cotoneaster 'Braendkjaer'

Husk at! – æble- og pæretræer kan beskæres; det sikrer luft og lys i træerne samt større frugter med en god farve.
Undlad at! - beskære i hård frost, grenene kan frostsprænges. Læs mere…