Domme i overprissager
Passivitet og forældelse af krav

Dom: afsagt d. 2. maj 2011.

 

Byrettens dom: "At sagsøgte er tilpligtet at betale sagsøger..."

 

I denne dom slog retten fast, at et krav, som var opstået i sensommer 2001, ikke var forældet ved sagens anlæggelse d. 14. juni 2009, da retten bestemte, at der ved salg af kolonihavehuse er tale om overdragelse af fast ejendom – og ikke løsøre.

 

Retten lagde endvidere til grund, at køberen ikke var blevet gjort bekendt med de gældende vurderingsregler ved købet, og ikke havde udvist retsfortabende passivitet idet han først i forbindelse med sit eget salg af huset i 2009, blev gjort opmærksom på, at han ville lide et tab.

 

Kolonihaveforeningens bestyrelse og sælgeren blev dømt solidarisk til at betale, dog sådan, at kolonihaveforeningen kunne søge den erstatning, som den havde udredt tilbagebetalt af sælgeren.

 

Havehjørnet

Gøremål: november - februar

Planteafstand - Kompost- Udtynding - Væksthuset- Græsplænen

 

06-07 dec cotoneaster Jann P

 

Læs mere…