Domme i overprissager
Overprissag: Østre Landsretsdom d. 8. februar 2008

Dom: afsagt d. 8. februar 2008 af Østre Landsrets 15. afdeling


Landsrettens dom: "De indstævnte... skal in solidum betale 202.151 kr til appellanterne... I sagsomkostninger for begge retter 62.000 kr".

 

Efter Højesterets dom af 14. september 2007 gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2007, side. 3068 må det forstås således, at en vurdering er bindende, således at salgsprisen ikke må overstige vurderingsbeløbet.

 

Det følger af Forbundets vedtægter § 4, Stk. 1., skal enhver forening... som er forpligtet til medlemskab, med alle dens medlemmer stå som medlem af forbundet...

 

§ 3, stk. 2, følger, at der inden for kredsene fastsættes vedtægter og bestemmelser, som ikke må indeholde bestemmelser, der strider imod forbundsvedtægten.

 

Dermed kan de indstævnte ikke påberåbe sig, at de ikke personligt var medlem af Kolonihaveforbundet i Danmark.

 

Tryk her for at læse den fulde dom.

 

Havehjørnet

Gøremål: november - februar

Planteafstand - Kompost- Udtynding - Væksthuset- Græsplænen

 

06-07 dec cotoneaster Jann P

 

Læs mere…