Forbundets rolle
Forbundets rolle

Nedenfor fortæller vi lidt om Kolonihaveforbundets rolle og fordelene ved at være medlem. Vi er i øvrigt altid klar til at rådgive og vejlede vores medlemmer, så kontakt os, hvis du har spørgsmål.

 

Kolonihaveforbundet er en sammenslutning af omkring 400 kolonihaveforeninger med i alt 40.000 medlemmer. Medlemmerne udgør tilsammen godt 2/3 af Danmarks kolonihavefolk. Kolonihaveforbundet er upolitisk og som sådan ikke knyttet til noget bestemt parti.

 

Landspolitisk arbejde

Som interesseorganisation arbejder vi for - gennem lovgivning og på anden måde - at sikre, at leje af en kolonihave fortsat skal være en mulighed også for folk med beskedne indtægter. Det gør vi blandt andet ved gennem vores vurderingsregler at sikre, at der ikke er kapitalvinding forbundet med at eje et kolonihavehus.

 

Vi arbejder endvidere for at beskytte vores kolonihavearealer og sikre, at de benyttes på en bæredygtig måde. Dermed kan de fortsat kan være til rådighed som værdifulde rekreative områder i og omkring vores byer.

 

Særlige indsatsområder de senere år

I 2001 fik vi kolonihaveloven. Den sikrede, at hovedparten af de allerede etablerede kolonihaver blev gjort til ”varige haver”. Lovens vedtagelse var i høj grad resultatet af Kolonihaveforbundets arbejde. Dét at vi repræsenterede 40.000 medlemmer betød rigtig meget i den sammenhæng.

 

For tiden er mange haveforeninger berørt af krav om kloakering. Forbundet bistår foreningerne ved at forhandle rammebetingelser med banker for at opnå rimelige lånebetingelser. Samtidig arbejder Forbundet på det politiske plan med at få etableret en ordning, der gør det muligt at finansiere kloakering på realkreditlignende vilkår.

 

Endnu en aktuel problemstilling er spørgsmålet om markedsleje. Princippet om at kommunerne skal udleje kolonihavejord til markedsleje blev fastslået ved en afgørelse fra Statsforvaltningen i 2009. Forbundet har efterfølgende med stor succes arbejdet for vedtagelsen af den nye lov, som giver de offentlige udlejere mulighed for at udleje til under markedslejen.

 

Serviceydelser

Kolonihaveforbundet er også serviceorganisation for medlemmerne, og Forbundet stiller en række ydelser gratis til rådighed for de enkelte medlemsforeninger og deres medlemmer.

 

Ydelserne omfatter blandt andet:

  • en række favorable forsikringsordninger for foreningerne og deres bestyrelse,
  • kurser for medlemmer af bestyrelser og vurderingsudvalg,
  • udarbejdelse og vedligeholder af standardformularer, som bestyrelserne kan benytte ved overdragelse af huse og udlejning af haver samt ved opsigelse af havelejemål som følge af misligholdelse
  • bistand med råd og vejledning om foreningsretlige spørgsmål.
  • bistand til foreningerne med at opnå de bedst mulige lejevilkår
  • bistand i forhandlinger med offentlige myndigheder om gennemførelse og finansiering af større anlægsarbejder såsom kloakering,
  • bistand til foreningerne, når de berøres af større offentlige anlægsarbejder
  • bistand ved oprettelse og igangsætning af nye haveforeninger,
  • Forbundet udgiver 5 gange årligt ”HAVEBLADET”, som udsendes til alle vores medlemmer.

 

Foreningsadministration

Kolonihaveforbundets foreningsadministration tilbyder bistand til foreningerne med varetagelsen af deres økonomiopgaver. Forbundets honorar for administrationen beregnes i forhold til foreningens medlemstal og de ydelser, der ønskes.

 

Havebrugskonsulenter

Vi har knyttet 30 højt kvalificerede havebrugskonsulenter til Forbundet. De bistår bl.a. på honorarbasis foreningerne med kurser og rådgivning om havedyrkning. Der er knyttet en konsulent til hver af Forbundets kredse.

 

Havepræmiering

Vi uddeler hvert år omkring 800 præmier til kolonister med veldyrkede haver samt haver, der er indrettet særlig miljø- eller børnevenligt. Havebrugskonsulenterne bistår foreningerne med udvælgelse af de haver, der skal præmieres.

 

Organisatorisk opdeling

Forbundet er på landsbasis opdelt i 34 kredse, hvis antal fra 1/1 2015 vil være reduceret til 22. Hver kreds har en valgt bestyrelse. Kredsene forestår en række af Forbundets opgaver i forhold til foreninger og medlemmer.

Havehjørnet

Gøremål: november - februar

Planteafstand - Kompost- Udtynding - Væksthuset- Græsplænen

 

06-07 dec cotoneaster Jann P

 

Læs mere…

Søg på kolonihave.dk