Havens problemer
Døende liguster

23 halvlevende hæk

Årsagen til at mange liguster dør i hækkene i kolonihaveforeningerne 

Der er flere årsager

 

Jordbunden og vand

 

Jordbunden er en vigtig årsag til at mange liguster dør. Der har været meget våde perioder i 2007 og igen i 2011. Flere steder har ligusterens rødder stået under vand i mere end 24 timer så rødderne druknede. Efterfølgende har rødderne ikke været i stand til at gendannes så de har kunnet forsyne planterne med vand og næring i tilstrækkelig grad.

Det betyder at planterne let angribes af svampesygdomme, der kan svække planterne yderligere.

 

Liguster bladplet – Cercospora ligustrina

 Svampen angriber bladene der får større til mindre sorte pletter. Efterhånden som angrebet breder sig på bladene, der kan få et rødlig skær, kastes de i løbet af sommeren og efteråret. Angrebet gentager sig år efter år med forskellig styrke. Værst er våde somre, hvor svampens sporer rigtig kan sprede sig. Der er stor forskel på sorternes modtagelighed.

 

Antracnose

 

Antracnose på liguster forårsages af svampen Colletotrichum gloeosporioides. Det er nok hovedårsagen til at hække går ud lidt efter lidt. Svampen er jordboende og spreder sig i planten gennem rødderne.

 Grene og skud visner da svampen lukker ledningsstrengene der transporterer vand og næring. Efterhånden dør hele planten. Værst er angreb i fugtige perioder.

 Da svampen også kan angribe gennem sår, eksempelvis når man klipper hæk, bør man kun klippe hækken når den er tør.

 

Phytophthora ramorum

Det ser heldigvis ikke ud til at være denne svamp, som er meget aggressiv og dødelig for de planter der angribes. Andre svampearter er også en mulighed, men det er der ingen der har undersøgt nærmere.

 Tidligere lå den erhvervsrettede forskning ved Planteskoleforøgene på Forskningscenter Årslev (AU Årslev), og ved Skov og Landskab (Sl.Life.ku.dk) Disse institutioner er nu underlagt henholdsvis Århus Universitet eller Københavns Universitet.

 

Hvad gør vi

23 liguster John NEr det Antracnose skal man ikke genplante liguster, da sporerne kan leve i jorden længe efter at døde liguster er ryddet. Nye liguster vil ikke komme i gang.

 Skal der genplantes: SKAL jorden udskiftes i minimum 50 cm brede og 40 cm dybde.

 Bedst er det at plante en anden art. Vælg kun en art for at sikre det ensartede og samlende præg, som hække med kun en art giver.

Følgende arter bør komme i spil
Bøg – avnbøg – tjørn – kirsebærkornel – taks.

 Så tag kampen med kommune om få lov til at ændre på valget af hækplante.

Kommuniker med kommunerne

 Mange foreninger er placeret på lavtliggende jorder der ikke er drænet, men ejet af kommunerne. På de udrænede jorder er problemet særlig stort med udgåede liguster. Problemet er så alvorligt at en hel del haveejere slet ikke kan dyrke de almindelige planter. Mange huse har samtidig vand- eller fugtproblemer pga. beliggenheden. Med de deraf følgende problemer.

 Som kommunal udlejer bør dræning af kolonihaveforeningerne være på plads, og slet ikke noget problem. Hvis ikke må udlejer have et problem.

 Et problem bestyrelserne skal blive ved med at konfronter kommunen med, indtil det er i orden.

 I nogle foreninger kan fællesarealerne måske indgå i en afvandings-/dræningsstrategi der kan løse problemet på en bæredygtig måde gennem LAR-projekter. LAR betyder lokal afledning af regnvand. LAR er et meget varmt emne i kommunernes bestræbelser på at sikre afvandingen i byerne. Så hvorfor skulle kolonihaverne ikke være en aktiv deltager i dette? Og eksempelvis ad den vej få løst sit drænproblem. Samtidig med at man er med i naturgenopretning m.m.

John Norrie, Havebladet 3/2012

 

Søg i Havehjørnet


Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk