Havens pleje
Bæredygtighed og planlægning af havekolonien

 

I forbindelse med udgivelse af rapporten om Kolonihavernes fremtid i 2000 pegede kolonihaveudvalget bl.a. på et behov for at prioritere havekolonierne som en del af agenda 21 arbejdet i landets kommuner.

 

Herudover anbefalede udvalget at lokalplaner for nye havekolonier blev udarbejdet med henblik på fremme af miljøhensyn og en bæredygtig fremtid.
Selvom der ikke i skrivende stund er fundet skoleeksempler på en lokalplan for en ”bæredygtig havekoloni” er der intet til hinder for, at eksisterende kolonister selv udarbejder udviklingsplaner, som fremmer koloniens bidrag til en bæredygtig fremtid. Mange af overvejelserne i en sådan plan burde være de samme som i en ny lokalplan.

 

Hensyn til kommende generationer

Som nævnt i den første artikel bør resultatet af havekoloniens bestræbelser medføre at kommende generationer modtager et område, hvor den samlede belastning på miljøet er den samme eller helst mindre end da man overtog det. Flere bestræbelser sigter mod reduktion af belastningen på miljøet. Indregning af konsekvenserne for driften eller livscyklussen er derfor ofte afgørende for de valg der træffes.
Planloven foreskriver at spørgsmålet om kolonihaverne som anvendelsesområde tages med i kommuneplanerne. I den forbindelse henvises til Kolonihaveloven fra 2001. Lokalplaner reguleres af rammerne eller de almene betingelser i en kommuneplan. Her beskrives hvad der skal opfyldes i alle lokalplaner i en kommune. Set med bæredygtigheds briller vil man med fordel kunne forlange, at havekolonierne bidrager til kommunens samlede mål for bæredygtighed, herunder opfyldelse af mål for Agenda 21 arbejdet (sikring og fremme af vilkår for miljøet og naturens kredsløb). Mål for Agenda 21 arbejdet går typisk på tværs af alle samfundsområder. Herudover bør rammebeskrivelserne for planlægning og omlægning tilgodese alle 3 dele af miljø-trekanten – økologi – økonomi – adfærd.


Økologi

Klima

Minimering af klimapåvirkninger – orientering mod solen – beskyttelse mod varmetab grundet kulden og vinden – forbedring af mikroklimatiske forhold.

 

Helhedstænkning i formgivning

 

Optimering af vilkår for miljøet og naturen – en samlet planløsning – beplantning – design og indretning af kolonihavehuset – indretning af individuelle og fælles funktioner og arealer.

 

Optimering af energiforbrug

Valg af miljøvenlige metoder til fremstilling af el og varme i kolonihavehuset – brug af passiv varme i kolonihavehuset, væksthuset og på terrassen.

 

Vand

Sikring af grundvandet – nedsivning med faskiner og/eller lokal vandopsamling – genbrug af vand til havevanding og toiletskylning – synligt vand i havekolonien.

 

Jord

Anvendelse af materialer, som fornyer sig i naturen og kan genbruges/nedbrydes og som kan produceres med lavt energiforbrug - brug af jordforbedringsmuligheder og teknikker - forbud mod brug af gift og kemikalier – kompostering.

 

Luft

Bidrag til produktion af ilt og reduktion af CO2 gennem fotosyntese – forbedring af CO2 balancen i en kommune – rensning af luften gennem beplantning.

 

Naturgrundlaget

Optimering af vilkår for fugle, insekter og dyr – fremme af sammenhæng mellem naturområder (naturkorridorer) og forbedring af levesteder for planter og dyr (habitats diversitet) - anvendelse af tagflader til vækster – forøgelsen af biomassen – valg af lokale planter.

 

Bortskaffelse og genbrug

Synliggørelse og optimering af ressourceforbrug – genbrug.

 

Drift og vedligeholdelse

 

Optimering af drift med bæredygtige metoder og materialer – havekolonien – kolonihavehuset og haverne.

 

Bæredygtig trafik og tilgængelighed

Opkobling af havekolonier til kommunens cykelstinet og gangstinet.

 

Økononomi

Miljøredegørelse med økonomi

Redegørelse for forbrug og genbrug i havekolonien sammenlignet med traditionelle havekolonier.

 

Livscyklusanalyser

Analyse af havekoloniens valg for at kunne dokumentere at økologiske valg også medfører økonomiske gevinster og/eller andre gevinster, herunder højere livskvalitet eller højere samfundsansvarlighed.

 

Miljøcertficering

Udvikling af metode for miljøcertificering af havekolonier.

 

Adfærd

Fremme af viden og interesse for bæredygtighed

Anbefaling om etablering af erfa-grupper for at fremme interesse for bæredygtige processer – brug af Agenda 21 hjemmesider og de sociale medier for kommunikation mellem kolonihaveejere – etablering af gode muligheder for genbrug i havekolonien - oprettelse af klubber og interesseforeninger for etablering af aktiviteter, som tilgodeser bæredygtighed - fremme af kobling mellem havekoloniens afgrøder og madlavning – tilbud om og let adgang til viden om hvordan kolonihaver kan bidrag til bæredygtighed i byerne– brug af havekolonier som levende eksperimentarium for bæredygtighed i byerne – etablering af dyrehold.

 

Social inklusion

Tilbud om aktiviteter som skaber og fastholder interesse for bæredygtighed blandt børnehavebørn, skoleelever, unge under uddannelse, ældre samt handicappede – gennemførelse af integrationsprojekter for nydanskere.

 

Anerkendelse

Udvikling af miljø-certificering for havekolonier.

Forslagene til rammebeskrivelsen er ikke udtømmende, men udgør et godt udgangspunkt for kommende lokal - eller udviklingsplaner for bæredygtige havekolonier.
Jeremy Dean, Havebladet 4/2012

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk