Havens pleje
Hvad er jord

 

24 jord048

Det vigtigste element i haven er jorden. Det er her planternes rødder befinder sig, og hvis de ikke har gode betingelser, så vil vore planter ikke vokse.

Det er jorden som holder planterne fast, men det kan de kun gøre hvis rødderne har mulighed for at brede sig.

Rødderne henter næring fra jorden, dels den som er der, og dels den som vi kan tilføre. Udover næring som rødderne henter i form af forskellige salte, så er det også vand og ilt. Alle disse ting skal være tilgængelige for planterne for at de kan vokse tilfredsstillende.
Jorden i vore haver er meget forskellige, og derfor er der forskel på hvordan de forskellige planter lykkes. God havejord kan ødelægges ved, at store maskiner trykker den sammen så den bliver iltfattig og dermed ikke velegnet til plantevækst. Jord er en skrøbelig ting, som skal behandles med respekt.
Jordbunden er et overordentligt kompliceret system, som består af en vis mængde faste partikler, næring vand og ilt.

 

Jordens faste partikler

De faste partikler består såvel af organiske som uorganiske partikler. Når vi ser på de organiske partikler, er de dyre- og planterester under nedbrydning, de giver planterne gode vækstvilkår, de bliver til humus.
De uorganiske partikler er alt hvad der findes i jorden, lige fra den allermindste mikroskopiske lerpartikel over sand, grus og til de største sten. De forskellige egenskaber hos de uorganiske partiker har meget at gøre med deres størrelse. Lerpartiklerne er meget små, det kan man nemt konstatere ved at tage en klump ler, tørre den, og derefter nulre den, og det bliver nogle meget små enheder, som man får. Selvom de er små og der er mange af dem, vil de have en meget stor overflade. Denne store overflade giver mulighed for at binde store mængder af planternes næringsstoffer, som kalium, calcium, magnesium m.fl.
Lerpartikler er langt de mindste og kan have en størrelse på 2/1000 del af en en millimeter, efterhånden som partklerne bliver større, benævnes de bl.a. silt, sand, grus og sten.

 

De forskellige jorder

Jordtyperne har et forskelliget indhold af ler. Ser vi på sandjorden, så har den kun et indhold på ca. 4 % ler. Efterhånden som lerindholdet øges, tales ved 10 % indhold af ler om en leret sandjord. Noget kaldes for en sandet lerjord og så er lerindholdet på 20 %, når vi taler om lerjord, er indholdet over 35 %.
Humusindholdet, som benævnes madjorden, udgør normalt kun nogle få procent. Jorden farves mørk af humus, så jo mørkere en jord er, jo mere humus er der i den. Det er i de øverste 30 cm vi finder humus, og det er dette lag som vi dyrker planter i. Humusindholdet kan øges ved jordforbedring med planterester som blade, kompost, tørvestrøelse m.m. Samt f.eks. staldgødning.

 

Jordbundens egenskaber

 

Partikelstørrelserne, som de forskellige jorder er sammensat af, giver naturlige forskellige egenskaber. Lerpartiklerne binder næringsstofferne til sig, og herfra kan planterne så optage dem. Sandjorder har et lille indhold af lerpartikler, og derfor er de også dårligere til at binde næringsstoffer. Hvis en jord, som har svært ved at binde næringsstofferne overgødes, vil de med regnvandet forsvinde længere ned i jorden og kan i yderste konsekvens være årsag til næringsophobning i vandløb m.v.
Er lerindholdet stort, er jorden meget besværlig at arbejde i. Det skyldes at lerjorden indeholder meget vand, som langsomt siver ned til grundvandet. En lerjord kan være svær at færdes på og arbejde i, efter kraftige regnskyl vil vandet synke langsomt. De små lerpartikler kitter sig sammen, og denne sammenkitning kan yderligere forstærkes ved færden på jorden.
Sandjord er til gengæld meget dårlig til at holde på vandet, det skyldes at partikelstørrelserne
er så store, at mellemrummene imellem dem ikke kan holde på vand. Så sandjord kan man færdes på og arbejde i straks efter kraftige regnskyl. Sandjord er ikke god til at binde næringsstofferne og er derfor næringsfattig.

 

Jordens struktur

Hvordan jorden er sammensat er meget vigtig for den jord, hvor man gerne skulle have en god kolonihave. Når man taler om jordens struktur, så menes den måde, som de enkelte jordpartikler er lejret, er sammensat i forhold til hinanden.
Ser vi på sandjorden, så ligger sandkornene enkeltvis og uden indbyrdes sammenhæng. Er der noget ler eller humus i sandjorden, vil det kitte sandet sammen, og vi vil få dannet det, som vi kalder små krummer. Jo bedre krummestrukturen er, jo bedre jord har man at arbejde med. Krummerne er et plus, da de lejrer sig på en måde, så der bliver hulrum mellem dem, hvor luft og overskydende vand frit kan passere. I de små hulrum bindes vand og næringsstoffer.
Har man en stiv lerjord kan den forbedres meget ved at tilføre skarpt grus. I mange tilfælde vil det være nødvendigt at tilføre 5-10 cm i de øverste 20 cm jord. Når man kommer grus i leret, får man lerpartiklerne på større afstand af hinanden, der kommer dræn og ilt, som er vigtigt for plantevækst. At udføre en god jordforbedring inden man går igang med at anlægge haven, vil man have glæde af meget lang tid frem. Planternes rødder får gode arbejdsforhold, det samme gør havelejeren, jorden bliver nemmere at arbejde med og færdes på.
Ved at bearbejde jorden med en håndkultivator, sikrer man en god jordstruktur, man får krummestruktur. Krummerne virker med til at holde på fugtigheden og giver planterne gode vækstvilkår. Overfladen bliver større, end hvis der rives.

 

Dræning

Dræning kan være nødvendig, hvis jorden er meget våd og fugtig i perioder. Der er ingen planter, som kan tåle at stå i vand i længere perioder (bortset fra vandplanter). Stillestående vand er iltfattigt og rødderne vil langsomt gå til. Eksemplet kender vi fra potteplanter som er overvandet, rødderne får ingen ilt og planten går langsomt til.

 

Jordforbedring

Plantesæsonen er optimal her i efteråret, og derfor bør jorden også forberedes så den er optimal inden plantningen begynder. Det er ærgerligt at købe gode planter, og de så langsomt går til. Er jorden leret kan den forbedres med grus. Er den sandet vil humus i form af kompost være gavnlig. Til surbundsplanterne må der sikres en god jord med et godt dræn og højt iltindhold, samtidig med et lavt reaktionstal pH 5-6. Der bruges grov og lys spagnum (tørvestrøelse).
Succes med plantearbejdet er et spørgsmål om at have den optimale jord, som opfylder planternes behov.
Jann Poulsen, Havebladet 4/2014

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk